About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: freddyevil2
Last Updated: 10/09/06 17:24
Viewed 10564 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hawg (31449)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 59:00
Miniête dni w grze 191 dni
Iloœæ zapisañ gry 163
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 66
Przemalowania samochodów 58
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 223 próbach
65.02%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6050
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 98%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 41%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 10.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 87.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 98
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 28
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 64
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3267
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $94 900,00
Kasa wydana na modê $102 327,00
Kasa wydana na tatua¿e $820,00
Kasa wydana na fryzjera $1 010,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 680,00
Kasa wydana na jedzenie $590,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $207 077,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $451 846 144,00
Kasa wygrana w kasynach $316 802 624,00
Kasa przegrana w kasynach $135 043 520,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $55 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26314 z 35517
74.09%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 148
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5151
Ludzie zniszczeni przez innych 586
Zniszczeni kryminaliœci 101
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3202
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4755
Zniszczone pojazdy ziemne 838
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 146
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 327 787,00
Liczba przebitych kó³ 255
Liczba strza³ów w g³owê 3185
Wywo³ane po¿ary 1810
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 562
Liczba straconych gwiazdek 415
EfektywnoϾ 65.02%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 34
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 704º
Unikalne skoki znalezione 31 out of 70
44.29%
Unikalne skoki wykonane 22 out of 70
31.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 24550.10ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 4:04
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 227.10ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 241.51ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:22
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:21
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8766583.62ft
Dystans pokonany na nogach 958972.50ft
Dystans pokonany wp³aw 33783.00ft
Dystans pokonany samochodem 4180323.25ft
Dystans pokonany rowerem 449754.16ft
Dystans pokonany motocyklem 1518558.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37882.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 392922.41ft
Dystans pokonany samolotem 1102180.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 90170.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2036.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:06
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:44
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:03
Czas lotu 2:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 84
Kasa zarobiona w taksówce $8 045,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 115,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 18:06
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 65
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 2:33
NRG-500 Najlepszy czas 1:49
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:06
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:22
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:39
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:46
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:46
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:45
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:32
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:56
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:36
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:28
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:50
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:29
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:59
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:12
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:15
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:02
Najlepszy czas w World War Aces 2:10
Najlepszy czas w Barnstorming 4:47
Najlepszy czas w Military Service 4:38
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:06
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:53
Najlepszy czas w Heli Hell 4:47

Get Stats Like These!