About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: freddyevil2
Last Updated: 10/09/06 17:24
Viewed 10527 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hawg (31449)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 59:00
Þaidime praëjusios dienos 191 dienos
Þaidimas iðsaugotas 163
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 66
Perdaþyti automobiliai 58
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 223 bandymø
65.02%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6050
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 98%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 41%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 10.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 87.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 98
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 28
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 64
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3267
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $94.900,00
Mados biudþetas $102.327,00
Tatuiruoèiø biudþetas $820,00
Kirpyklø biudþetas $1.010,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.680,00
Maisto biudþetas $590,00
Visas apsipirkimo biudþetas $207.077,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $451.846.144,00
Loðimuose laimëti pinigai $316.802.624,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $135.043.520,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $55.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26314 ið 35517
74.09%
Sunaudota sprogmenø (kg) 148
Tavo nuþudyti þmonës 5151
Kitø nuþudyti þmonës 586
Nuþudyti nusikaltëliai 101
Nuþudyti gaujø nariai 3202
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4755
Sunaikinti automobiliai/motociklai 838
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $4.327.787,00
Perðautos padangos 255
Ðûviai á galvà 3185
Sukelti gaisrai 1810
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 562
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 415
Paisekimas 65.02%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 34
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 704º
Rasti unikalûs ðuoliai 31 out of 70
44.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 22 out of 70
31.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 24550.10ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 4:04
Toliausiai ant priekinio rato 227.10ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 241.51ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:22
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8766583.62ft
Pësèiomis nueita 958972.50ft
Plaukte nuplaukta 33783.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 4180323.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 449754.16ft
Motociklu nuvaþiuota 1518558.88ft
Laivu nuplaukta 37882.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 392922.41ft
Lëktuvu nuskrista 1102180.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 90170.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2036.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:06
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:44
Laikas su raketine kuprine 1:03
Skrydþiø laikas 2:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 84
Taksi uþdirbti pinigai $8.045,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $27.115,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 18:06
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 65
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 2:33
NRG-500 geriausias laikas 1:49
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:06
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:22
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:39
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:46
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:46
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:45
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:32
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:56
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:36
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:28
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:50
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:29
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:59
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:12
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:15
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:02
Geriausias laikas - World War Aces 2:10
Geriausias laikas - Barnstorming 4:47
Geriausias laikas - Military Service 4:38
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:06
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:53
Geriausias laikas - Heli Hell 4:47

Get Stats Like These!