About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: fred
Last Updated: 06/10/08 15:58
Viewed 10868 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10541)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 66:46
Miniête dni w grze 267 dni
Iloœæ zapisañ gry 398
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 27
Przemalowania samochodów 37
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 270 próbach
53.7%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 80lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4310
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 95%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 42%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 14
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 1.00%
Postêp z Michelle 86.00%
Postêp z Helen¹ 72.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 66
Zabici zrekrutowani 25
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 69
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2000
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $895 900,00
Kasa wydana na modê $212,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $238,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $896 550,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15220 z 32972
46.16%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 198
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3905
Ludzie zniszczeni przez innych 631
Zniszczeni kryminaliœci 138
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1920
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3495
Zniszczone pojazdy ziemne 757
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 153
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 610 063,00
Liczba przebitych kó³ 220
Liczba strza³ów w g³owê 972
Wywo³ane po¿ary 463
Policja
Iloœæ ³apówek 35
Liczba zdobytych gwiazdek 552
Liczba straconych gwiazdek 297
EfektywnoϾ 53.7%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6263.33ft
Najwy¿szy skok 25
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 934º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 230.57ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 206.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:42
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:42
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9652148.81ft
Dystans pokonany na nogach 972458.75ft
Dystans pokonany wp³aw 32970.43ft
Dystans pokonany samochodem 4636032.00ft
Dystans pokonany rowerem 349502.75ft
Dystans pokonany motocyklem 2203455.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 150347.44ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 137470.56ft
Dystans pokonany samolotem 1169911.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:22
Czas lotu 2:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 102
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $25 336,00
Podwiezieni pasa¿erowie 64
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 185,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $12 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:36
Dostarczone paczki 67
Pstrykniête zdjêcia 121
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 2:37
NRG-500 Najlepszy czas 2:55
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:51
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:28
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:58
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:33
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:41
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:41
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:23
Najlepszy czas w World War Aces 2:48
Najlepszy czas w Barnstorming 6:46
Najlepszy czas w Military Service 6:51
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 8:30
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:14
Najlepszy czas w Heli Hell 12:50

Get Stats Like These!