About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: fred
Last Updated: 06/10/08 15:58
Viewed 10899 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10541)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 66:46
Þaidime praëjusios dienos 267 dienos
Þaidimas iðsaugotas 398
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 27
Perdaþyti automobiliai 37
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 270 bandymø
53.7%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 80lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4310
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 100%
Pagarba 95%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 42%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 14
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 86.00%
Progresas su Helena 72.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 66
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 25
Viso nuþudyta gaujø nariø 69
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2000
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $895.900,00
Mados biudþetas $212,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $238,00
Visas apsipirkimo biudþetas $896.550,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15220 ið 32972
46.16%
Sunaudota sprogmenø (kg) 198
Tavo nuþudyti þmonës 3905
Kitø nuþudyti þmonës 631
Nuþudyti nusikaltëliai 138
Nuþudyti gaujø nariai 1920
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3495
Sunaikinti automobiliai/motociklai 757
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 153
Pridaryta þalos uþ $3.610.063,00
Perðautos padangos 220
Ðûviai á galvà 972
Sukelti gaisrai 463
Policija
policijos kyðiai 35
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 552
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 297
Paisekimas 53.7%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 25
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 934º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 230.57ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 206.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:42
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:42
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9652148.81ft
Pësèiomis nueita 972458.75ft
Plaukte nuplaukta 32970.43ft
Automobiliu nuvaþiuota 4636032.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 349502.75ft
Motociklu nuvaþiuota 2203455.50ft
Laivu nuplaukta 150347.44ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 137470.56ft
Lëktuvu nuskrista 1169911.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 2:22
Skrydþiø laikas 2:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 14
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 102
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $25.336,00
Nuveþti keleiviai 64
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.185,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.900,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:36
Pristatyti siuntiniai 67
Padarytos nuotraukos 121
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 2:37
NRG-500 geriausias laikas 2:55
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:34
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:51
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:59
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:53
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:44
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:28
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:58
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:33
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:41
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:41
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:23
Geriausias laikas - World War Aces 2:48
Geriausias laikas - Barnstorming 6:46
Geriausias laikas - Military Service 6:51
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 8:30
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:14
Geriausias laikas - Heli Hell 12:50

Get Stats Like These!