About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eyelids
Last Updated: 09/09/05 09:15
Viewed 11336 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 76.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10358)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 57:12
Miniête dni w grze 250 dni
Iloœæ zapisañ gry 425
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 980
Liczba zjedzonych posi³ków 35
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 145 próbach
73.79%
Zamalowane tagi 35 out of 100
35%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 49 out of 50
98%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 20
Najdalszy skok na rowerze 118.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3530
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 47%
Musku³y 71%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 40%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 65%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 26
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 80.00%
Postêp z Michelle 26.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 71.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 43
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 79.25%
Utrzymane terytoria 42
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 42
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 61
Zabici zrekrutowani 26
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1371
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $152 280,00
Kasa wydana na modê $10 419,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 142,00
Kasa wydana na fryzjera $1 800,00
Kasa wydana na dziwki $30,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $84 131,00
Kasa wydana na jedzenie $283,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $242 655,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $889 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 200 830,00
Kasa wygrana w kasynach $12 001 100,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $11 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 8
Kasa zarobiona na w³amaniach $640,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12037 z 19149
62.86%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 112
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2625
Ludzie zniszczeni przez innych 364
Zniszczeni kryminaliœci 75
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1327
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2411
Zniszczone pojazdy ziemne 721
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 138
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 084 547,00
Liczba przebitych kó³ 136
Liczba strza³ów w g³owê 1195
Wywo³ane po¿ary 1156
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 215
Liczba straconych gwiazdek 182
EfektywnoϾ 73.79%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 727º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1727.25ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 166.17ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 171.45ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:26
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6142965.79ft
Dystans pokonany na nogach 604749.44ft
Dystans pokonany wp³aw 8137.37ft
Dystans pokonany samochodem 3051242.75ft
Dystans pokonany rowerem 370663.97ft
Dystans pokonany motocyklem 716777.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 17067.23ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2397.73ft
Dystans pokonany helikopterem 210301.22ft
Dystans pokonany samolotem 1078425.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 43430.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 39773.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:14
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:59
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:46
Czas lotu 1:58
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:39
Dostarczone paczki 4
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 6
Najlepszy czas w dirt track 9:49
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:25
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 3:50
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:49
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!