About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eyelids
Last Updated: 09/09/05 09:15
Viewed 11337 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 76.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10358)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 57:12
Þaidime praëjusios dienos 250 dienos
Þaidimas iðsaugotas 425
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 980
Suvalgyti patiekalai 35
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 145 bandymø
73.79%
Perpurkðti grafitai 35 out of 100
35%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 49 out of 50
98%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 20
Tolimiausias metimas 118.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3530
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 47%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 26
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 80.00%
Progresas su Michelle 26.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 71.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 79.25%
Priklausanèios teritorijos 42
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 42
Verbuoti gaujos nariai 61
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 26
Viso nuþudyta gaujø nariø 50
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1371
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $152.280,00
Mados biudþetas $10.419,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.142,00
Kirpyklø biudþetas $1.800,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $84.131,00
Maisto biudþetas $283,00
Visas apsipirkimo biudþetas $242.655,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $889.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.200.830,00
Loðimuose laimëti pinigai $12.001.100,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $11.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 8
Vagystëmis uþdirbti pinigai $640,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12037 ið 19149
62.86%
Sunaudota sprogmenø (kg) 112
Tavo nuþudyti þmonës 2625
Kitø nuþudyti þmonës 364
Nuþudyti nusikaltëliai 75
Nuþudyti gaujø nariai 1327
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2411
Sunaikinti automobiliai/motociklai 721
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 138
Pridaryta þalos uþ $2.084.547,00
Perðautos padangos 136
Ðûviai á galvà 1195
Sukelti gaisrai 1156
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 215
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 182
Paisekimas 73.79%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 727º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1727.25ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:17
Toliausiai ant priekinio rato 166.17ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 171.45ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6142965.79ft
Pësèiomis nueita 604749.44ft
Plaukte nuplaukta 8137.37ft
Automobiliu nuvaþiuota 3051242.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 370663.97ft
Motociklu nuvaþiuota 716777.25ft
Laivu nuplaukta 17067.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2397.73ft
Sraigtasparniu nuskrista 210301.22ft
Lëktuvu nuskrista 1078425.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 43430.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 39773.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:59
Laikas su raketine kuprine 0:46
Skrydþiø laikas 1:58
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:39
Pristatyti siuntiniai 4
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 6
Geriausias laikas - dirt track 9:49
Geriausias rato laikas - dirt track 1:25
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 3:50
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:49
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!