About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ey-yo50
Last Updated: 08/31/05 21:56
Viewed 11152 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.96%
Ranking kryminalny Shooter (6226)
Ostatnia Wykonana Misja Key To Her Heart
Czas grania 36:22
Miniête dni w grze 159 dni
Iloœæ zapisañ gry 267
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 161
Przemalowania samochodów 59
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
83 po 124 próbach
66.94%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 6 out of 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3830
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 43%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 72%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 36%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 80%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 40%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 21.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 12.00%
Postêp z Millie 27.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 8
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 7
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 14
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 322
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $55 500,00
Kasa wydana na modê $4 604,00
Kasa wydana na tatua¿e $350,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 150,00
Kasa wydana na jedzenie $1 171,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $64 175,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $564 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 625,00
Kasa wygrana w kasynach $11 550,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $11 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15296 z 15354
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 81
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1720
Ludzie zniszczeni przez innych 292
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 300
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1398
Zniszczone pojazdy ziemne 543
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 655 687,00
Liczba przebitych kó³ 162
Liczba strza³ów w g³owê 666
Wywo³ane po¿ary 220
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 505
Liczba straconych gwiazdek 257
EfektywnoϾ 66.94%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 463.33ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 360º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1153.38ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:32
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 273.77ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 218.58ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:58
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:02
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:17
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5008509.95ft
Dystans pokonany na nogach 481601.41ft
Dystans pokonany wp³aw 21150.28ft
Dystans pokonany samochodem 2703940.75ft
Dystans pokonany rowerem 93300.23ft
Dystans pokonany motocyklem 1153676.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37097.70ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2928.08ft
Dystans pokonany helikopterem 80484.66ft
Dystans pokonany samolotem 290837.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 143493.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 0:36
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 211
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $868,00
Podwiezieni pasa¿erowie 8
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $22 710,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 24
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:59
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:57
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!