About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ey-yo50
Last Updated: 08/31/05 21:56
Viewed 11100 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.96%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6226)
Paskutinë Pereita Misija Key To Her Heart
Þaidimo laikas 36:22
Þaidime praëjusios dienos 159 dienos
Þaidimas iðsaugotas 267
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 161
Perdaþyti automobiliai 59
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
83 ið 124 bandymø
66.94%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 6 out of 50
12%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3830
Þaidëjo statistikos
Storumas 43%
Iðtvermë 100%
Pagarba 72%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 36%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 80%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 21.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 12.00%
Progresas su Millie 27.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 8
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 7
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 14
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 322
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $55.500,00
Mados biudþetas $4.604,00
Tatuiruoèiø biudþetas $350,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.150,00
Maisto biudþetas $1.171,00
Visas apsipirkimo biudþetas $64.175,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.000,00
Nuosavybës biudþetas $564.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.625,00
Loðimuose laimëti pinigai $11.550,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $11.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15296 ið 15354
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 81
Tavo nuþudyti þmonës 1720
Kitø nuþudyti þmonës 292
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 300
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1398
Sunaikinti automobiliai/motociklai 543
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $2.655.687,00
Perðautos padangos 162
Ðûviai á galvà 666
Sukelti gaisrai 220
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 505
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 257
Paisekimas 66.94%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 463.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 360º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1153.38ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:32
Toliausiai ant priekinio rato 273.77ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 218.58ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:58
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:02
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:17
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5008509.95ft
Pësèiomis nueita 481601.41ft
Plaukte nuplaukta 21150.28ft
Automobiliu nuvaþiuota 2703940.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 93300.23ft
Motociklu nuvaþiuota 1153676.13ft
Laivu nuplaukta 37097.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2928.08ft
Sraigtasparniu nuskrista 80484.66ft
Lëktuvu nuskrista 290837.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 143493.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 0:36
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 211
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $868,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $22.710,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 24
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:24
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:59
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:57
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!