About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: exquiser
Last Updated: 06/04/06 10:23
Viewed 11746 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.29%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5040)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 32:28
Þaidime praëjusios dienos 124 dienos
Þaidimas iðsaugotas 175
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $100.00
Suvalgyti patiekalai 46
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 142 bandymø
70.42%
Perpurkðti grafitai 12 von 100
12%
Nuotraukos 1 von 50
2%
Surinktos pasagos 49 von 50
98%
Surinktos kriauklës 4 von 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 63%
Pagarba 42%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 41%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 34%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 68%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai $100.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 22.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 2
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 3.51%
Priklausanèios teritorijos 2
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 16
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 106
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $99.200,00
Mados biudþetas $655,00
Tatuiruoèiø biudþetas $160,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.700,00
Maisto biudþetas $358,00
Visas apsipirkimo biudþetas $102.673,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $212.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $200,00
Loðimuose laimëti pinigai $700,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $700,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 4
Vagystëmis uþdirbti pinigai $320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6261 ið 10244
61.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 88
Tavo nuþudyti þmonës 1138
Kitø nuþudyti þmonës 269
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 81
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 236
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 102
Pridaryta þalos uþ $1.443.046,00
Perðautos padangos 96
Ðûviai á galvà 393
Sukelti gaisrai 705
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 606
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 525
Paisekimas 70.42%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 106.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 465º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 von 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 122.50m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 22.60m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 21.08m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1343332.89m
Pësèiomis nueita 111478.48m
Plaukte nuplaukta 3376.53m
Automobiliu nuvaþiuota 687646.31m
Dviraèiu nuvaþiuota 30950.17m
Motociklu nuvaþiuota 195250.72m
Laivu nuplaukta 20008.09m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 686.81m
Sraigtasparniu nuskrista 37035.09m
Lëktuvu nuskrista 247653.69m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8741.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 506.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:25
Laikas su raketine kuprine 0:57
Skrydþiø laikas 0:57
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 5
Uþgesinti gaisrai 31
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $65,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 24
Pereiti tiro lygiai 8 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 19 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 18
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:09
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:49
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:18
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:58
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!