About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: exo
Last Updated: 07/03/05 19:10
Viewed 12553 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.26%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11264)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 42:31
Miniête dni w grze 160 dni
Iloœæ zapisañ gry 185
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie $10000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 13
Przemalowania samochodów 19
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 144 próbach
71.53%
Zamalowane tagi 7 von 100
7%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 51 von 50
100%
Zebrane ostrygi 51 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6160
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 72%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 51%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 89%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard $10000.00
Ranga pilota Leutnant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 44.00%
Postêp z Michelle 58.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 25.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 91
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 22
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 76
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3103
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $65 500,00
Kasa wydana na modê $27 790,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 575,00
Kasa wydana na fryzjera $635,00
Kasa wydana na dziwki $78,00
Kasa wydana na klub striptizerski $160,00
Kasa wydana na tuning aut $11 990,00
Kasa wydana na jedzenie $101,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $106 491,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $849 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $70 100,00
Kasa wygrana w kasynach $20 000,00
Kasa przegrana w kasynach $50 100,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12067 z 19960
60.46%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 137
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5327
Ludzie zniszczeni przez innych 738
Zniszczeni kryminaliœci 164
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3020
Zabicia od ostatniego zapisania gry 9
Zanotowane zabójstwa 4934
Zniszczone pojazdy ziemne 971
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 162
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 691 575,00
Liczba przebitych kó³ 189
Liczba strza³ów w g³owê 1958
Wywo³ane po¿ary 345
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 204
Liczba straconych gwiazdek 108
EfektywnoϾ 71.53%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1879.00m
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 815º
Unikalne skoki znalezione 11 von 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 8 von 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 407.46m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:27
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 75.85m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 47.21m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:45
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1516508.8m
Dystans pokonany na nogach 144079.11m
Dystans pokonany wp³aw 2556.72m
Dystans pokonany samochodem 736807.25m
Dystans pokonany rowerem 33710.46m
Dystans pokonany motocyklem 366351.22m
Dystans pokonany ³odzi¹ 10732.49m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 80742.80m
Dystans pokonany samolotem 134780.75m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 5862.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 886.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 10
Kryminaliœci zabici w Vigilante 127
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 21
Kasa zarobiona w taksówce $10 619,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $1 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 10 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:44
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 79
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 5:55
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:26
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!