About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: exo
Last Updated: 07/03/05 19:10
Viewed 12532 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.26%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11264)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 42:31
Þaidime praëjusios dienos 160 dienos
Þaidimas iðsaugotas 185
Apsilankymai ligoninëje 9
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $10000.00
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 144 bandymø
71.53%
Perpurkðti grafitai 7 von 100
7%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 51 von 50
100%
Surinktos kriauklës 51 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6160
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 72%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 51%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 89%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai $10000.00
Lakûnø reitingas Leutnant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 44.00%
Progresas su Michelle 58.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 25.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 91
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 76
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3103
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $65.500,00
Mados biudþetas $27.790,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.575,00
Kirpyklø biudþetas $635,00
Prostituèiø biudþetas $78,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.990,00
Maisto biudþetas $101,00
Visas apsipirkimo biudþetas $106.491,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.300,00
Nuosavybës biudþetas $849.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $70.100,00
Loðimuose laimëti pinigai $20.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $50.100,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12067 ið 19960
60.46%
Sunaudota sprogmenø (kg) 137
Tavo nuþudyti þmonës 5327
Kitø nuþudyti þmonës 738
Nuþudyti nusikaltëliai 164
Nuþudyti gaujø nariai 3020
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 9
Viso teisëtø nuþudymø 4934
Sunaikinti automobiliai/motociklai 971
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 162
Pridaryta þalos uþ $4.691.575,00
Perðautos padangos 189
Ðûviai á galvà 1958
Sukelti gaisrai 345
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 204
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 108
Paisekimas 71.53%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1879.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 815º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 von 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 von 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 407.46m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:27
Toliausiai ant priekinio rato 75.85m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 47.21m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:45
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1516508.8m
Pësèiomis nueita 144079.11m
Plaukte nuplaukta 2556.72m
Automobiliu nuvaþiuota 736807.25m
Dviraèiu nuvaþiuota 33710.46m
Motociklu nuvaþiuota 366351.22m
Laivu nuplaukta 10732.49m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 80742.80m
Lëktuvu nuskrista 134780.75m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 5862.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 886.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:48
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:08
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 10
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 127
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 21
Taksi uþdirbti pinigai $10.619,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.200,00
Eksportuoti automobiliai 10 von 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 23:44
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 79
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 5:55
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:26
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!