About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: exile
Last Updated: 08/08/05 15:32
Viewed 11695 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11558)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 66:21
Þaidime praëjusios dienos 243 dienos
Þaidimas iðsaugotas 258
Apsilankymai ligoninëje 21
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 40
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 208
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 167 bandymø
62.28%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 80lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3790
Þaidëjo statistikos
Storumas 47%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 98%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 26
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 63.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 52.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 94
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 7
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 91
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3381
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.800,00
Mados biudþetas $115,00
Tatuiruoèiø biudþetas $985,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $26,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.560,00
Maisto biudþetas $338,00
Visas apsipirkimo biudþetas $7.848,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $1.019.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.563,00
Loðimuose laimëti pinigai $301,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $11.262,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
33206 ið 59065
56.22%
Sunaudota sprogmenø (kg) 4526
Tavo nuþudyti þmonës 6140
Kitø nuþudyti þmonës 1065
Nuþudyti nusikaltëliai 68
Nuþudyti gaujø nariai 3316
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 32
Viso teisëtø nuþudymø 5136
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2066
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 202
Pridaryta þalos uþ $8.588.792,00
Perðautos padangos 337
Ðûviai á galvà 1521
Sukelti gaisrai 3335
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 490
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 128
Paisekimas 62.28%
Keliskart suimtas 12
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 453.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 27
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 558º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 65 out of 70
92.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.08ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 309.91ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 12:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7169442.43ft
Pësèiomis nueita 647982.75ft
Plaukte nuplaukta 46134.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 3863415.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 18898.58ft
Motociklu nuvaþiuota 1901046.63ft
Laivu nuplaukta 33829.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 139465.48ft
Lëktuvu nuskrista 449286.34ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 69383.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 4:23
Skrydþiø laikas 1:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 95
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 10
Geriausias laikas - 8-Track 5:50
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:53
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!