About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: excalibur69
Last Updated: 06/21/05 04:01
Viewed 13363 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10142)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 75:35
Miniête dni w grze 360 dni
Iloœæ zapisañ gry 620
Liczba odwiedzin w szpitalu 25
Razy utopiony 6
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 69
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 272 próbach
53.68%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 18
Najdalszy skok na rowerze 120.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 57
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 30
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 86.00%
Postêp z Michelle 95.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 70
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2215
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $87 840,00
Kasa wydana na modê $114 727,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 455,00
Kasa wydana na fryzjera $1 295,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $80,00
Kasa wydana na tuning aut $1 200,00
Kasa wydana na jedzenie $650,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $207 167,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 000 530,00
Kasa wygrana w kasynach $646 657,00
Kasa przegrana w kasynach $353 873,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 21
Liczba sprzedanych ³upów 33
Kasa zarobiona na w³amaniach $14 260,00
Najwiêkszy ³up $13 520,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23452 z 31706
73.97%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 258
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3678
Ludzie zniszczeni przez innych 439
Zniszczeni kryminaliœci 115
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2124
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3125
Zniszczone pojazdy ziemne 887
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 145
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 292 304,00
Liczba przebitych kó³ 218
Liczba strza³ów w g³owê 914
Wywo³ane po¿ary 1918
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 399
Liczba straconych gwiazdek 255
EfektywnoϾ 53.68%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 840º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 151.66ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 317116192.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:56
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:56
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12169789.45ft
Dystans pokonany na nogach 814436.69ft
Dystans pokonany wp³aw 31080.50ft
Dystans pokonany samochodem 5130039.50ft
Dystans pokonany rowerem 364205.69ft
Dystans pokonany motocyklem 3397939.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 146905.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 492199.00ft
Dystans pokonany samolotem 1715580.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 70746.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6656.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:52
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:10
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:31
Czas lotu 3:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 193
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $5 808,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 555,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:59
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 85
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 2:16
NRG-500 Najlepszy czas 3:00
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:48
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:41
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:54
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:03
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:24
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:06
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:27
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:16
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 4:48
Najlepszy czas w Barnstorming 11:11
Najlepszy czas w Military Service 15:29
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:20
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 7:54
Najlepszy czas w Heli Hell 11:45

Get Stats Like These!