About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eumont
Last Updated: 10/10/07 11:08
Viewed 11450 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 33.69%
Ranking kryminalny Hoo-rider (18104)
Ostatnia Wykonana Misja Mike Toreno
Czas grania 28:14
Miniête dni w grze 110 dni
Iloœæ zapisañ gry 76
Liczba odwiedzin w szpitalu 30
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 30
Przemalowania samochodów 3
Iloœæ odwiedzin na si³owni 1
Iloœc wpisanych kodów 859
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
46 po 71 próbach
64.79%
Zamalowane tagi 16 de 100
16%
Zrobione zdjêcia 0 de 50
0%
Zebrane podkowy 0 de 50
0%
Zebrane ostrygi 1 de 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 2.00m
Ostatni wynik w tañczeniu 5620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 32.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 41
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 52
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 1
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 40
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1840
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Trzeci najwiêkszy gang Families de Grove Street
Kasa
Kasa wydana na bronie $11 200,00
Kasa wydana na modê $22 105,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 020,00
Kasa wydana na fryzjera $1 550,00
Kasa wydana na dziwki $30,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 890,00
Kasa wydana na jedzenie $300,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $38 415,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $707 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
29772 z 29773
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 2758
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5919
Ludzie zniszczeni przez innych 1035
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1722
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2849
Zniszczone pojazdy ziemne 1929
Zniczone ³odzie 22
Zniszczone helikoptery i samoloty 520
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $13 143 040,00
Liczba przebitych kó³ 314
Liczba strza³ów w g³owê 782
Wywo³ane po¿ary 2656
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 522
Liczba straconych gwiazdek 149
EfektywnoϾ 64.79%
Razy z³apany 14
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial triple
Najd³uszy skok 3433.00m
Najwy¿szy skok 373
najwiêcej fiko³ków przy skoku 9
Najwiêkszy obrót przy skoku 2452º
Unikalne skoki znalezione 12 de 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 9 de 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 799.03m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:25
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 81.52m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 9:55
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 29:37
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 731238.05m
Dystans pokonany na nogach 180247.00m
Dystans pokonany wp³aw 1079.18m
Dystans pokonany samochodem 338764.00m
Dystans pokonany rowerem 9575.46m
Dystans pokonany motocyklem 96913.65m
Dystans pokonany ³odzi¹ 3645.49m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 3894.29m
Dystans pokonany samolotem 97118.98m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:40
Czas lotu 0:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 2
Ugaszone po¿ary 4
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!