About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eumont
Last Updated: 10/10/07 11:08
Viewed 11448 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 33.69%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (18104)
Paskutinë Pereita Misija Mike Toreno
Þaidimo laikas 28:14
Þaidime praëjusios dienos 110 dienos
Þaidimas iðsaugotas 76
Apsilankymai ligoninëje 30
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 30
Perdaþyti automobiliai 3
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 859
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
46 ið 71 bandymø
64.79%
Perpurkðti grafitai 16 de 100
16%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 1 de 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 2.00m
paskutinis ðokiø rezultatas 5620
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 32.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 41
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 52
Verbuoti gaujos nariai 1
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 40
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1840
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Families de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $11.200,00
Mados biudþetas $22.105,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.020,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.890,00
Maisto biudþetas $300,00
Visas apsipirkimo biudþetas $38.415,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $100,00
Nuosavybës biudþetas $707.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
29772 ið 29773
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 2758
Tavo nuþudyti þmonës 5919
Kitø nuþudyti þmonës 1035
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 1722
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2849
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1929
Sunaikinti laivai 22
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 520
Pridaryta þalos uþ $13.143.040,00
Perðautos padangos 314
Ðûviai á galvà 782
Sukelti gaisrai 2656
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 522
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 149
Paisekimas 64.79%
Keliskart suimtas 14
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial triple
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 3433.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 373
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 9
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 2452º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 de 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 de 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 799.03m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:25
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 81.52m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:55
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 29:37
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 731238.05m
Pësèiomis nueita 180247.00m
Plaukte nuplaukta 1079.18m
Automobiliu nuvaþiuota 338764.00m
Dviraèiu nuvaþiuota 9575.46m
Motociklu nuvaþiuota 96913.65m
Laivu nuplaukta 3645.49m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 3894.29m
Lëktuvu nuskrista 97118.98m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:40
Skrydþiø laikas 0:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 2
Uþgesinti gaisrai 4
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!