About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: essellanden
Last Updated: 08/24/05 19:31
Viewed 11069 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13003)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 71:46
Miniête dni w grze 238 dni
Iloœæ zapisañ gry 220
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 107
Przemalowania samochodów 122
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 258 próbach
55.43%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6190
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 22%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 70%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 25
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 17
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 76.00%
Postêp z Michelle 23.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 55.00%
Postêp z Katie 34.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 26
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1001
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $270 220,00
Kasa wydana na modê $31 614,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $260 069,00
Kasa wydana na jedzenie $978,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $547 231,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $11 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 333 230,00
Kasa wygrana w kasynach $26 543 570,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $19 883 930,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12961 z 21134
61.33%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 176
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2705
Ludzie zniszczeni przez innych 559
Zniszczeni kryminaliœci 81
Zniszczeni cz³onkowie gangów 923
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2176
Zniszczone pojazdy ziemne 680
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 179 770,00
Liczba przebitych kó³ 241
Liczba strza³ów w g³owê 1385
Wywo³ane po¿ary 498
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 551
Liczba straconych gwiazdek 453
EfektywnoϾ 55.43%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 983º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1413.39ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 265.23ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 215.23ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11330614.74ft
Dystans pokonany na nogach 689689.94ft
Dystans pokonany wp³aw 31561.28ft
Dystans pokonany samochodem 6838471.50ft
Dystans pokonany rowerem 396271.00ft
Dystans pokonany motocyklem 1818458.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 112826.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 370757.97ft
Dystans pokonany samolotem 1055980.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 16596.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:09
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:34
Czas lotu 2:27
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 88
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $14 548,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 690,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $17 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 18
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:36
Dostarczone paczki 95
Pstrykniête zdjêcia 96
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 2:55
NRG-500 Najlepszy czas 4:29
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:47
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:00
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:21
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:51
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:44
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:08
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:38
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:08
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:10
Najlepszy czas w World War Aces 3:27
Najlepszy czas w Barnstorming 6:45
Najlepszy czas w Military Service 9:31
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:05
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:01
Najlepszy czas w Heli Hell 5:25

Get Stats Like These!