About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eriknba2
Last Updated: 06/22/05 21:51
Viewed 12398 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 38.50%
Ranking kryminalny Crime Partner (1610)
Ostatnia Wykonana Misja Fender Ketchup
Czas grania 16:27
Miniête dni w grze 58 dni
Iloœæ zapisañ gry 64
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 7
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
63 po 79 próbach
79.75%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 80lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 88.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2850
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 30%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 31%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 41%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 43%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Aircraftman
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 3
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 125
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $15 900,00
Kasa wydana na modê $2 515,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 400,00
Kasa wydana na fryzjera $630,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $128 130,00
Kasa wydana na jedzenie $14,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $141 989,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $280 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $18 101,00
Kasa wygrana w kasynach $15 600,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $15 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5590 z 7439
75.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 221
Ludzie zniszczeni przez ciebie 684
Ludzie zniszczeni przez innych 128
Zniszczeni kryminaliœci 1
Zniszczeni cz³onkowie gangów 95
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 584
Zniszczone pojazdy ziemne 80
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 9
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $564 751,00
Liczba przebitych kó³ 38
Liczba strza³ów w g³owê 194
Wywo³ane po¿ary 502
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 131
Liczba straconych gwiazdek 106
EfektywnoϾ 79.75%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 453.33ft
Najwy¿szy skok 19
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 345º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2678.17ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 186.23ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2184349.87ft
Dystans pokonany na nogach 114305.83ft
Dystans pokonany wp³aw 16122.59ft
Dystans pokonany samochodem 1332939.38ft
Dystans pokonany rowerem 21955.95ft
Dystans pokonany motocyklem 424920.22ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 40315.04ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 35965.83ft
Dystans pokonany samolotem 167588.36ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 28980.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1256.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:18
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 40
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!