About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eohendriks
Last Updated: 07/21/05 15:31
Viewed 11143 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 33.16%
Ranking kryminalny Shooter (5877)
Ostatnia Wykonana Misja T-bone Mendez
Czas grania 41:54
Miniête dni w grze 146 dni
Iloœæ zapisañ gry 130
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 181
Przemalowania samochodów 76
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
49 po 102 próbach
48.04%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6000
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 97%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 79%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 76%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 30%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 14
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 56.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 28
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 39
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 92
Zabici zrekrutowani 32
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 148
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1330
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $36 800,00
Kasa wydana na modê $1 647,00
Kasa wydana na tatua¿e $425,00
Kasa wydana na fryzjera $2 050,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $1 041,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $41 963,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 8
Liczba sprzedanych ³upów 17
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 980,00
Najwiêkszy ³up $2 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13012 z 23738
54.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3587
Ludzie zniszczeni przez innych 616
Zniszczeni kryminaliœci 64
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1257
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2801
Zniszczone pojazdy ziemne 539
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 84
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 939 416,00
Liczba przebitych kó³ 249
Liczba strza³ów w g³owê 978
Wywo³ane po¿ary 206
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 494
Liczba straconych gwiazdek 348
EfektywnoϾ 48.04%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 243.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 429º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 149.28ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4039586.32ft
Dystans pokonany na nogach 678272.25ft
Dystans pokonany wp³aw 2085.75ft
Dystans pokonany samochodem 2772013.00ft
Dystans pokonany rowerem 84011.04ft
Dystans pokonany motocyklem 401969.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 17997.87ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 83236.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:46
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $6,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $12 775,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 7
Kasa zarobiona jako alfons $22 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!