About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eohendriks
Last Updated: 07/21/05 15:31
Viewed 11159 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 33.16%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5877)
Paskutinë Pereita Misija T-bone Mendez
Þaidimo laikas 41:54
Þaidime praëjusios dienos 146 dienos
Þaidimas iðsaugotas 130
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 181
Perdaþyti automobiliai 76
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
49 ið 102 bandymø
48.04%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6000
Þaidëjo statistikos
Storumas 9%
Iðtvermë 97%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 79%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 76%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 30%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 14
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 56.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 28
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 39
Verbuoti gaujos nariai 92
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 32
Viso nuþudyta gaujø nariø 148
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1330
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $36.800,00
Mados biudþetas $1.647,00
Tatuiruoèiø biudþetas $425,00
Kirpyklø biudþetas $2.050,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $1.041,00
Visas apsipirkimo biudþetas $41.963,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.300,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 8
Parduota pavogtø dalykø 17
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.980,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13012 ið 23738
54.82%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 3587
Kitø nuþudyti þmonës 616
Nuþudyti nusikaltëliai 64
Nuþudyti gaujø nariai 1257
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2801
Sunaikinti automobiliai/motociklai 539
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 84
Pridaryta þalos uþ $1.939.416,00
Perðautos padangos 249
Ðûviai á galvà 978
Sukelti gaisrai 206
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 494
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 348
Paisekimas 48.04%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 243.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 429º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 149.28ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4039586.32ft
Pësèiomis nueita 678272.25ft
Plaukte nuplaukta 2085.75ft
Automobiliu nuvaþiuota 2772013.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 84011.04ft
Motociklu nuvaþiuota 401969.75ft
Laivu nuplaukta 17997.87ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 83236.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:46
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $6,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $12.775,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 7
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $22.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!