About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: enjoi
Last Updated: 06/25/05 21:25
Viewed 12428 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 27.27%
Nusikaltëlio reitingas Crime Partner (1584)
Paskutinë Pereita Misija Ran Fa Li
Þaidimo laikas 19:54
Þaidime praëjusios dienos 84 dienos
Þaidimas iðsaugotas 132
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 46
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
47 ið 63 bandymø
74.6%
Perpurkðti grafitai 20 out of 100
20%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2840
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 81%
Pagarba 31%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 26%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 27%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 28%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 5
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 27
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 23
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 254
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.500,00
Mados biudþetas $2.200,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.145,00
Kirpyklø biudþetas $580,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.000,00
Maisto biudþetas $330,00
Visas apsipirkimo biudþetas $19.755,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $90.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $175,00
Loðimuose laimëti pinigai $975,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $800,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4386 ið 5942
73.81%
Sunaudota sprogmenø (kg) 22
Tavo nuþudyti þmonës 909
Kitø nuþudyti þmonës 162
Nuþudyti nusikaltëliai 9
Nuþudyti gaujø nariai 222
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 813
Sunaikinti automobiliai/motociklai 90
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 4
Pridaryta þalos uþ $251.345,00
Perðautos padangos 80
Ðûviai á galvà 148
Sukelti gaisrai 145
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 108
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 85
Paisekimas 74.6%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 176.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 606º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 795.61ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 33.61ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1918102.54ft
Pësèiomis nueita 286821.38ft
Plaukte nuplaukta 2119.70ft
Automobiliu nuvaþiuota 1140515.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 97857.70ft
Motociklu nuvaþiuota 305321.22ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 78373.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7093.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:25
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:30
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 31
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:51
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:57
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!