About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: enediol
Last Updated: 06/20/05 07:56
Viewed 11673 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 21.93%
Ranking kryminalny Road Dawg (2116)
Ostatnia Wykonana Misja Local Liquor Store
Czas grania 40:07
Miniête dni w grze 153 dni
Iloœæ zapisañ gry 68
Liczba odwiedzin w szpitalu 65
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 107
Przemalowania samochodów 33
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
32 po 83 próbach
38.55%
Zamalowane tagi 62 out of 100
62%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3220
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 17%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 10%
Seksapil 1%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 70%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 73%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 38
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 49
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 15
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 79
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1880
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $22 200,00
Kasa wydana na modê $1 302,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 190,00
Kasa wydana na fryzjera $2 130,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $600,00
Kasa wydana na jedzenie $568,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $27 490,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $160 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 250,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 2
Kasa zarobiona na w³amaniach $80,00
Najwiêkszy ³up $80,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8149 z 13396
60.83%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 381
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2910
Ludzie zniszczeni przez innych 502
Zniszczeni kryminaliœci 27
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1769
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1336
Zniszczone pojazdy ziemne 299
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 2
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 198 386,00
Liczba przebitych kó³ 191
Liczba strza³ów w g³owê 1109
Wywo³ane po¿ary 27
Policja
Iloœæ ³apówek 18
Liczba zdobytych gwiazdek 343
Liczba straconych gwiazdek 256
EfektywnoϾ 38.55%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 260.00ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 473º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 330.21ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 258.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 79.35ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3634584.28ft
Dystans pokonany na nogach 683665.25ft
Dystans pokonany wp³aw 3466.57ft
Dystans pokonany samochodem 1984139.75ft
Dystans pokonany rowerem 215609.41ft
Dystans pokonany motocyklem 669694.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 18595.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 46916.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12496.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 3
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 83
Najwy¿szy poziom jako medyk 7
Ludzie uratowani w misji medyka 129
Kasa zarobiona w taksówce $3 789,00
Podwiezieni pasa¿erowie 18
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $1 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!