About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: enediol
Last Updated: 06/20/05 07:56
Viewed 11709 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 21.93%
Nusikaltëlio reitingas Road Dawg (2116)
Paskutinë Pereita Misija Local Liquor Store
Þaidimo laikas 40:07
Þaidime praëjusios dienos 153 dienos
Þaidimas iðsaugotas 68
Apsilankymai ligoninëje 65
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 107
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
32 ið 83 bandymø
38.55%
Perpurkðti grafitai 62 out of 100
62%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3220
Þaidëjo statistikos
Storumas 17%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 10%
Seksualumas 1%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 70%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 73%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 38
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 49
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 12
Viso nuþudyta gaujø nariø 79
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1880
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $22.200,00
Mados biudþetas $1.302,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.190,00
Kirpyklø biudþetas $2.130,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $600,00
Maisto biudþetas $568,00
Visas apsipirkimo biudþetas $27.490,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.250,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8149 ið 13396
60.83%
Sunaudota sprogmenø (kg) 381
Tavo nuþudyti þmonës 2910
Kitø nuþudyti þmonës 502
Nuþudyti nusikaltëliai 27
Nuþudyti gaujø nariai 1769
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1336
Sunaikinti automobiliai/motociklai 299
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 2
Pridaryta þalos uþ $1.198.386,00
Perðautos padangos 191
Ðûviai á galvà 1109
Sukelti gaisrai 27
Policija
policijos kyðiai 18
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 343
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 256
Paisekimas 38.55%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 473º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 330.21ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 258.11ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 79.35ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3634584.28ft
Pësèiomis nueita 683665.25ft
Plaukte nuplaukta 3466.57ft
Automobiliu nuvaþiuota 1984139.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 215609.41ft
Motociklu nuvaþiuota 669694.88ft
Laivu nuplaukta 18595.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 46916.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12496.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:41
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 83
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 7
Greitàja iðgelbëti þmonës 129
Taksi uþdirbti pinigai $3.789,00
Nuveþti keleiviai 18
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.200,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!