About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: encore
Last Updated: 09/24/05 16:54
Viewed 12600 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hawg (30221)
Ostatnia Wykonana Misja Desert Tricks
Czas grania 77:06
Miniête dni w grze 347 dni
Iloœæ zapisañ gry 600
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 94
Przemalowania samochodów 32
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 194 próbach
74.23%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 32%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 59
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 54
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 74
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1837
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $559 000,00
Kasa wydana na modê $109 444,00
Kasa wydana na tatua¿e $711,00
Kasa wydana na fryzjera $1 750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $962,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $671 867,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 749 200,00
Kasa wygrana w kasynach $101 422 144,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $72 072 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200 000,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 41
Kasa zarobiona na w³amaniach $33 620,00
Najwiêkszy ³up $33 620,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
34003 z 50189
67.75%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 107
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3751
Ludzie zniszczeni przez innych 423
Zniszczeni kryminaliœci 114
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1846
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3475
Zniszczone pojazdy ziemne 802
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 374 780,00
Liczba przebitych kó³ 193
Liczba strza³ów w g³owê 560
Wywo³ane po¿ary 663
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 476
Liczba straconych gwiazdek 267
EfektywnoϾ 74.23%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 687º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 5626.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:38
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 224.91ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 232.67ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:43
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10978062.19ft
Dystans pokonany na nogach 791772.88ft
Dystans pokonany wp³aw 12462.37ft
Dystans pokonany samochodem 4912766.00ft
Dystans pokonany rowerem 221040.00ft
Dystans pokonany motocyklem 2912385.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 269022.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 192707.98ft
Dystans pokonany samolotem 1431331.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 234573.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 30:19
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:26
Czas lotu 2:34
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $12 591,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 415,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:08
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 71
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 36
BMX Najlepszy czas 1:59
NRG-500 Najlepszy czas 2:17
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:23
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:03
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:33
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:43
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:58
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:10
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:15
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 3:01
Najlepszy czas w Barnstorming 6:25
Najlepszy czas w Military Service 7:40
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:03
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:58
Najlepszy czas w Heli Hell 7:58

Get Stats Like These!