About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: emperror1234
Last Updated: 09/15/05 12:48
Viewed 11388 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10681)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 78:15
Miniête dni w grze 352 dni
Iloœæ zapisañ gry 599
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 87
Przemalowania samochodów 41
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 271 próbach
53.87%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5540
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 65%
Musku³y 42%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 11%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 54
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 30
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 98.00%
Postêp z Helen¹ 25.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 94.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 94
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 213
Zabici zrekrutowani 122
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 166
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3202
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 800,00
Kasa wydana na modê $1 845,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 665,00
Kasa wydana na fryzjera $780,00
Kasa wydana na dziwki $112,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 714,00
Kasa wydana na jedzenie $174,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $17 678,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 029 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $113 162,00
Kasa wygrana w kasynach $45 380,00
Kasa przegrana w kasynach $67 782,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 94
Liczba sprzedanych ³upów 94
Kasa zarobiona na w³amaniach $62 320,00
Najwiêkszy ³up $35 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21262 z 41974
50.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 128
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5332
Ludzie zniszczeni przez innych 797
Zniszczeni kryminaliœci 131
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3083
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4444
Zniszczone pojazdy ziemne 854
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 125
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 387 454,00
Liczba przebitych kó³ 388
Liczba strza³ów w g³owê 1446
Wywo³ane po¿ary 446
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 696
Liczba straconych gwiazdek 455
EfektywnoϾ 53.87%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 105
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 850º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1820.91ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:29
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 335.37ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 62.67ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:57
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10807318.88ft
Dystans pokonany na nogach 1031906.31ft
Dystans pokonany wp³aw 32885.67ft
Dystans pokonany samochodem 6067748.00ft
Dystans pokonany rowerem 586416.13ft
Dystans pokonany motocyklem 1444569.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 303641.22ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 8951.45ft
Dystans pokonany helikopterem 280587.16ft
Dystans pokonany samolotem 889533.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 139383.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 21696.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 19:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:23
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:37
Czas lotu 2:10
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 114
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 96
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 124
Kasa zarobiona w taksówce $8 309,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 640,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:38
Dostarczone paczki 58
Pstrykniête zdjêcia 84
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 2:28
NRG-500 Najlepszy czas 2:59
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:05
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:52
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:54
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:34
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:59
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:50
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:34
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:24
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:36
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:34
Najlepszy czas w World War Aces 1:54
Najlepszy czas w Barnstorming 4:47
Najlepszy czas w Military Service 14:26
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:22
Najlepszy czas w Heli Hell 6:48

Get Stats Like These!