About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: emperror1234
Last Updated: 09/15/05 12:48
Viewed 11695 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10681)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 78:15
Þaidime praëjusios dienos 352 dienos
Þaidimas iðsaugotas 599
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 87
Perdaþyti automobiliai 41
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 271 bandymø
53.87%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5540
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 65%
Raumenys 42%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 11%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 54
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 30
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 98.00%
Progresas su Helena 25.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 94.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 94
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 213
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 122
Viso nuþudyta gaujø nariø 166
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3202
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.800,00
Mados biudþetas $1.845,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.665,00
Kirpyklø biudþetas $780,00
Prostituèiø biudþetas $112,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.714,00
Maisto biudþetas $174,00
Visas apsipirkimo biudþetas $17.678,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.029.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $113.162,00
Loðimuose laimëti pinigai $45.380,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $67.782,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 94
Parduota pavogtø dalykø 94
Vagystëmis uþdirbti pinigai $62.320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $35.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21262 ið 41974
50.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 128
Tavo nuþudyti þmonës 5332
Kitø nuþudyti þmonës 797
Nuþudyti nusikaltëliai 131
Nuþudyti gaujø nariai 3083
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4444
Sunaikinti automobiliai/motociklai 854
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 125
Pridaryta þalos uþ $3.387.454,00
Perðautos padangos 388
Ðûviai á galvà 1446
Sukelti gaisrai 446
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 696
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 455
Paisekimas 53.87%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 105
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 850º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1820.91ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:29
Toliausiai ant priekinio rato 335.37ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 62.67ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:57
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10807318.88ft
Pësèiomis nueita 1031906.31ft
Plaukte nuplaukta 32885.67ft
Automobiliu nuvaþiuota 6067748.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 586416.13ft
Motociklu nuvaþiuota 1444569.00ft
Laivu nuplaukta 303641.22ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 8951.45ft
Sraigtasparniu nuskrista 280587.16ft
Lëktuvu nuskrista 889533.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 139383.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 21696.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 19:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:23
Laikas su raketine kuprine 0:37
Skrydþiø laikas 2:10
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 114
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 96
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 124
Taksi uþdirbti pinigai $8.309,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.640,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 20:38
Pristatyti siuntiniai 58
Padarytos nuotraukos 84
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 2:28
NRG-500 geriausias laikas 2:59
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:41
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:05
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:52
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:54
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:34
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:59
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:50
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:34
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:26
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:24
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:36
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:34
Geriausias laikas - World War Aces 1:54
Geriausias laikas - Barnstorming 4:47
Geriausias laikas - Military Service 14:26
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:22
Geriausias laikas - Heli Hell 6:48

Get Stats Like These!