About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elviso23
Last Updated: 06/23/05 15:59
Viewed 12812 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 54.01%
Ranking kryminalny Jacker (4574)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 26:08
Miniête dni w grze 100 dni
Iloœæ zapisañ gry 119
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 30
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
90 po 145 próbach
62.07%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 105.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3300
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 83%
Respekt 48%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 9%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 42%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 65%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 8.77%
Utrzymane terytoria 5
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 19
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 263
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $26 180,00
Kasa wydana na modê $685,00
Kasa wydana na tatua¿e $894,00
Kasa wydana na fryzjera $250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $60,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $28 069,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $184 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 10
Liczba sprzedanych ³upów 17
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 180,00
Najwiêkszy ³up $1 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5430 z 10792
50.32%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 123
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1242
Ludzie zniszczeni przez innych 255
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 209
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1013
Zniszczone pojazdy ziemne 170
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 92
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 264 156,00
Liczba przebitych kó³ 75
Liczba strza³ów w g³owê 554
Wywo³ane po¿ary 443
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 253
Liczba straconych gwiazdek 116
EfektywnoϾ 62.07%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 166.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 199º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2519.98ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 240.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3169356.07ft
Dystans pokonany na nogach 312490.97ft
Dystans pokonany wp³aw 10903.69ft
Dystans pokonany samochodem 1535234.63ft
Dystans pokonany rowerem 60599.37ft
Dystans pokonany motocyklem 539797.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 30686.42ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 105050.27ft
Dystans pokonany samolotem 498876.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 66773.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8943.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:24
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 24
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:07
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!