About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elviso23
Last Updated: 06/23/05 15:59
Viewed 12792 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 54.01%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4574)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 26:08
Þaidime praëjusios dienos 100 dienos
Þaidimas iðsaugotas 119
Apsilankymai ligoninëje 9
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 30
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
90 ið 145 bandymø
62.07%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 105.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3300
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 83%
Pagarba 48%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 9%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 42%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 5
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 8.77%
Priklausanèios teritorijos 5
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 19
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 11
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 263
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $26.180,00
Mados biudþetas $685,00
Tatuiruoèiø biudþetas $894,00
Kirpyklø biudþetas $250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $60,00
Visas apsipirkimo biudþetas $28.069,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $184.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 10
Parduota pavogtø dalykø 17
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5430 ið 10792
50.32%
Sunaudota sprogmenø (kg) 123
Tavo nuþudyti þmonës 1242
Kitø nuþudyti þmonës 255
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 209
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1013
Sunaikinti automobiliai/motociklai 170
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 92
Pridaryta þalos uþ $1.264.156,00
Perðautos padangos 75
Ðûviai á galvà 554
Sukelti gaisrai 443
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 253
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 116
Paisekimas 62.07%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 166.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 199º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2519.98ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 240.48ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3169356.07ft
Pësèiomis nueita 312490.97ft
Plaukte nuplaukta 10903.69ft
Automobiliu nuvaþiuota 1535234.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 60599.37ft
Motociklu nuvaþiuota 539797.25ft
Laivu nuplaukta 30686.42ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 105050.27ft
Lëktuvu nuskrista 498876.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 66773.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8943.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:24
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:55
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 24
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!