About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elkrullo
Last Updated: 07/16/05 13:20
Viewed 12357 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.31%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8140)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 43:57
Miniête dni w grze 167 dni
Iloœæ zapisañ gry 218
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 2
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 157 próbach
64.97%
Zamalowane tagi 45 out of 100
45%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 150.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 34%
Musku³y 81%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 46%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 13
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 19.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 42.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 61
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 118
Zabici zrekrutowani 59
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 154
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2175
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $43 200,00
Kasa wydana na modê $110,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 605,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $560,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $50,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $45 515,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $404 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 486,00
Kasa wygrana w kasynach $10 308,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $560,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15155 z 29133
52.02%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 69
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4095
Ludzie zniszczeni przez innych 516
Zniszczeni kryminaliœci 16
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2116
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3758
Zniszczone pojazdy ziemne 469
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 174 143,00
Liczba przebitych kó³ 190
Liczba strza³ów w g³owê 2183
Wywo³ane po¿ary 366
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 318
Liczba straconych gwiazdek 227
EfektywnoϾ 64.97%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 276.67ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 495º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1754.30ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 92.79ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5098294.94ft
Dystans pokonany na nogach 757737.25ft
Dystans pokonany wp³aw 11455.22ft
Dystans pokonany samochodem 2080005.00ft
Dystans pokonany rowerem 18889.81ft
Dystans pokonany motocyklem 1257342.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 51859.05ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 234316.11ft
Dystans pokonany samolotem 544290.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 142400.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 26:44
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $767,00
Podwiezieni pasa¿erowie 7
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!