About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elkrullo
Last Updated: 07/16/05 13:20
Viewed 12422 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.31%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8140)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 43:57
Þaidime praëjusios dienos 167 dienos
Þaidimas iðsaugotas 218
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 2
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 157 bandymø
64.97%
Perpurkðti grafitai 45 out of 100
45%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 150.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4040
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 34%
Raumenys 81%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 46%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 19.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 42.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 61
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 118
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 59
Viso nuþudyta gaujø nariø 154
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2175
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $43.200,00
Mados biudþetas $110,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.605,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $560,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $50,00
Visas apsipirkimo biudþetas $45.515,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $404.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $8.486,00
Loðimuose laimëti pinigai $10.308,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $560,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15155 ið 29133
52.02%
Sunaudota sprogmenø (kg) 69
Tavo nuþudyti þmonës 4095
Kitø nuþudyti þmonës 516
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 2116
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3758
Sunaikinti automobiliai/motociklai 469
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $2.174.143,00
Perðautos padangos 190
Ðûviai á galvà 2183
Sukelti gaisrai 366
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 318
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 227
Paisekimas 64.97%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 495º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1754.30ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 92.79ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5098294.94ft
Pësèiomis nueita 757737.25ft
Plaukte nuplaukta 11455.22ft
Automobiliu nuvaþiuota 2080005.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 18889.81ft
Motociklu nuvaþiuota 1257342.00ft
Laivu nuplaukta 51859.05ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 234316.11ft
Lëktuvu nuskrista 544290.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 142400.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 26:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $767,00
Nuveþti keleiviai 7
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!