About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elisahholl
Last Updated: 04/13/07 14:08
Viewed 11951 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.80%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10159)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 34:15
Miniête dni w grze 137 dni
Iloœæ zapisañ gry 176
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 38
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 275
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 155 próbach
66.45%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 40lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2910
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 71%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 41%
Musku³y 63%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 57%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 35%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 21.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 29
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 47
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1922
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $690 520,00
Kasa wydana na modê $26 305,00
Kasa wydana na tatua¿e $185,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $19 540,00
Kasa wydana na jedzenie $317,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $736 367,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $150,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $150,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10879 z 28650
37.97%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 3599
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3342
Ludzie zniszczeni przez innych 382
Zniszczeni kryminaliœci 12
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1883
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3020
Zniszczone pojazdy ziemne 643
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 107
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 969 815,00
Liczba przebitych kó³ 167
Liczba strza³ów w g³owê 330
Wywo³ane po¿ary 2967
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 417
Liczba straconych gwiazdek 238
EfektywnoϾ 66.45%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 640.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 557º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 157.18ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 207.96ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:37
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4423535.42ft
Dystans pokonany na nogach 381742.38ft
Dystans pokonany wp³aw 8164.02ft
Dystans pokonany samochodem 2489652.00ft
Dystans pokonany rowerem 29134.28ft
Dystans pokonany motocyklem 534629.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 18775.16ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 118163.76ft
Dystans pokonany samolotem 792223.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 51050.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:17
Czas lotu 1:23
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 11
Ugaszone po¿ary 67
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 380,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!