About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elisahholl
Last Updated: 04/13/07 14:08
Viewed 12020 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.80%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10159)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 34:15
Þaidime praëjusios dienos 137 dienos
Þaidimas iðsaugotas 176
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 38
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 275
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 155 bandymø
66.45%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2910
Þaidëjo statistikos
Storumas 8%
Iðtvermë 71%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 41%
Raumenys 63%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 57%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 21.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 29
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 47
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1922
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $690.520,00
Mados biudþetas $26.305,00
Tatuiruoèiø biudþetas $185,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $19.540,00
Maisto biudþetas $317,00
Visas apsipirkimo biudþetas $736.367,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $150,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $150,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10879 ið 28650
37.97%
Sunaudota sprogmenø (kg) 3599
Tavo nuþudyti þmonës 3342
Kitø nuþudyti þmonës 382
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 1883
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3020
Sunaikinti automobiliai/motociklai 643
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $2.969.815,00
Perðautos padangos 167
Ðûviai á galvà 330
Sukelti gaisrai 2967
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 417
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 238
Paisekimas 66.45%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 640.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 557º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 157.18ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 207.96ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:37
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4423535.42ft
Pësèiomis nueita 381742.38ft
Plaukte nuplaukta 8164.02ft
Automobiliu nuvaþiuota 2489652.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 29134.28ft
Motociklu nuvaþiuota 534629.88ft
Laivu nuplaukta 18775.16ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 118163.76ft
Lëktuvu nuskrista 792223.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 51050.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:17
Skrydþiø laikas 1:23
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 11
Uþgesinti gaisrai 67
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.380,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!