About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elcosimon
Last Updated: 08/29/05 11:05
Viewed 12295 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 94.65%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11606)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 66:16
Miniête dni w grze 237 dni
Iloœæ zapisañ gry 255
Liczba odwiedzin w szpitalu 19
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 108
Przemalowania samochodów 30
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
138 po 364 próbach
37.91%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 47 out of 50
94%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 54.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 28%
Wytrzyma³oœæ 71%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 33%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 60%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 19.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 22
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 137
Zabici zrekrutowani 48
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 86
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 738
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $421 020,00
Kasa wydana na modê $21 947,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 065,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $649,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $445 681,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $58 233 160,00
Kasa wygrana w kasynach $36 413 176,00
Kasa przegrana w kasynach $21 819 984,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13403 z 23889
56.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 152
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2988
Ludzie zniszczeni przez innych 690
Zniszczeni kryminaliœci 134
Zniszczeni cz³onkowie gangów 678
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2344
Zniszczone pojazdy ziemne 953
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 132
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 483 676,00
Liczba przebitych kó³ 177
Liczba strza³ów w g³owê 998
Wywo³ane po¿ary 442
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 566
Liczba straconych gwiazdek 355
EfektywnoϾ 37.91%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 819º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 239.75ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 155.61ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 205.24ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9738970.92ft
Dystans pokonany na nogach 626271.94ft
Dystans pokonany wp³aw 9071.78ft
Dystans pokonany samochodem 5429613.00ft
Dystans pokonany rowerem 119604.05ft
Dystans pokonany motocyklem 1651049.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 86651.57ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1826.74ft
Dystans pokonany helikopterem 241139.38ft
Dystans pokonany samolotem 1541419.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 26810.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5513.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 2:43
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 80
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 165
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 197
Kasa zarobiona w taksówce $8 236,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $21 845,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:00
Dostarczone paczki 48
Pstrykniête zdjêcia 137
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:31
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:36
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:59
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:25
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:52
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:30
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:23
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:25
Najlepszy czas w World War Aces 2:48
Najlepszy czas w Barnstorming 6:39
Najlepszy czas w Military Service 7:29
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:41
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:06
Najlepszy czas w Heli Hell 9:48

Get Stats Like These!