About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: elcosimon
Last Updated: 08/29/05 11:05
Viewed 12296 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 94.65%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11606)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 66:16
Þaidime praëjusios dienos 237 dienos
Þaidimas iðsaugotas 255
Apsilankymai ligoninëje 19
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 108
Perdaþyti automobiliai 30
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
138 ið 364 bandymø
37.91%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 47 out of 50
94%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4750
Þaidëjo statistikos
Storumas 28%
Iðtvermë 71%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 33%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 60%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 19.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 22
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 137
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 48
Viso nuþudyta gaujø nariø 86
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 738
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $421.020,00
Mados biudþetas $21.947,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.065,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $649,00
Visas apsipirkimo biudþetas $445.681,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $58.233.160,00
Loðimuose laimëti pinigai $36.413.176,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $21.819.984,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13403 ið 23889
56.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 152
Tavo nuþudyti þmonës 2988
Kitø nuþudyti þmonës 690
Nuþudyti nusikaltëliai 134
Nuþudyti gaujø nariai 678
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2344
Sunaikinti automobiliai/motociklai 953
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 132
Pridaryta þalos uþ $3.483.676,00
Perðautos padangos 177
Ðûviai á galvà 998
Sukelti gaisrai 442
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 566
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 355
Paisekimas 37.91%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 819º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 239.75ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 155.61ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 205.24ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9738970.92ft
Pësèiomis nueita 626271.94ft
Plaukte nuplaukta 9071.78ft
Automobiliu nuvaþiuota 5429613.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 119604.05ft
Motociklu nuvaþiuota 1651049.75ft
Laivu nuplaukta 86651.57ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1826.74ft
Sraigtasparniu nuskrista 241139.38ft
Lëktuvu nuskrista 1541419.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 26810.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5513.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:28
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 2:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 80
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 165
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 197
Taksi uþdirbti pinigai $8.236,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $21.845,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 23:00
Pristatyti siuntiniai 48
Padarytos nuotraukos 137
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:35
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:41
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:31
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:59
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:25
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:52
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:30
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:23
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:25
Geriausias laikas - World War Aces 2:48
Geriausias laikas - Barnstorming 6:39
Geriausias laikas - Military Service 7:29
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:41
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:06
Geriausias laikas - Heli Hell 9:48

Get Stats Like These!