About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eimink
Last Updated: 09/07/05 15:51
Viewed 13473 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 92.51%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7979)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 79:40
Miniête dni w grze 291 dni
Iloœæ zapisañ gry 276
Liczba odwiedzin w szpitalu 47
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 114
Przemalowania samochodów 24
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 253
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
136 po 275 próbach
49.45%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 9 out of 50
18%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 39 out of 50
78%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 123.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5540
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 37%
Musku³y 64%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 58
Liczba spieprzonych randek 9
Liczba numerków z dziewczynami 24
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 22.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 64.00%
Postêp z Katie 42.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 62
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 58
Zabici zrekrutowani 31
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 60
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2409
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $225 040,00
Kasa wydana na modê $51 091,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 833,00
Kasa wydana na fryzjera $2 000,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $360,00
Kasa wydana na tuning aut $51 225,00
Kasa wydana na jedzenie $1 027,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $329 416,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
44276 z 48116
92.02%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 768
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5500
Ludzie zniszczeni przez innych 650
Zniszczeni kryminaliœci 373
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2334
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4288
Zniszczone pojazdy ziemne 1400
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 127
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 712 605,00
Liczba przebitych kó³ 557
Liczba strza³ów w g³owê 1388
Wywo³ane po¿ary 2173
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 165
Liczba straconych gwiazdek 70
EfektywnoϾ 49.45%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 831º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 10812.93ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 200.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 126.56ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:18
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:18
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11158093.34ft
Dystans pokonany na nogach 968613.13ft
Dystans pokonany wp³aw 44881.15ft
Dystans pokonany samochodem 5444888.00ft
Dystans pokonany rowerem 195616.42ft
Dystans pokonany motocyklem 2391594.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 335316.63ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5284.11ft
Dystans pokonany helikopterem 324952.03ft
Dystans pokonany samolotem 1335487.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 52696.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 58763.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 13:08
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 2:37
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 16
Kryminaliœci zabici w Vigilante 236
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 6
Kasa zarobiona w taksówce $11 658,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 4
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $7 455,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:59
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 45
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 3 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:56
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:56
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:51
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:43
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:46
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:10
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:04
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 2:20
Najlepszy czas w Barnstorming 6:41
Najlepszy czas w Military Service 7:45
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:25
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 8:42
Najlepszy czas w Heli Hell 7:23

Get Stats Like These!