About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eimink
Last Updated: 09/07/05 15:51
Viewed 13518 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 92.51%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7979)
Paskutinë Pereita Misija Heli Hell
Þaidimo laikas 79:40
Þaidime praëjusios dienos 291 dienos
Þaidimas iðsaugotas 276
Apsilankymai ligoninëje 47
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 114
Perdaþyti automobiliai 24
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 253
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
136 ið 275 bandymø
49.45%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 9 out of 50
18%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 39 out of 50
78%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 123.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5540
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 37%
Raumenys 64%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 58
Tragiðkø pasimatymø skaièius 9
Prieita iki galo su mergina 24
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 22.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 64.00%
Progresas su Katie 42.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 62
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 58
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 31
Viso nuþudyta gaujø nariø 60
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2409
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $225.040,00
Mados biudþetas $51.091,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.833,00
Kirpyklø biudþetas $2.000,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $360,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $51.225,00
Maisto biudþetas $1.027,00
Visas apsipirkimo biudþetas $329.416,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
44276 ið 48116
92.02%
Sunaudota sprogmenø (kg) 768
Tavo nuþudyti þmonës 5500
Kitø nuþudyti þmonës 650
Nuþudyti nusikaltëliai 373
Nuþudyti gaujø nariai 2334
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4288
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1400
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 127
Pridaryta þalos uþ $6.712.605,00
Perðautos padangos 557
Ðûviai á galvà 1388
Sukelti gaisrai 2173
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 165
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 70
Paisekimas 49.45%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 831º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 10812.93ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:16
Toliausiai ant priekinio rato 200.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 126.56ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:18
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11158093.34ft
Pësèiomis nueita 968613.13ft
Plaukte nuplaukta 44881.15ft
Automobiliu nuvaþiuota 5444888.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 195616.42ft
Motociklu nuvaþiuota 2391594.00ft
Laivu nuplaukta 335316.63ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5284.11ft
Sraigtasparniu nuskrista 324952.03ft
Lëktuvu nuskrista 1335487.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 52696.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 58763.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:08
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 2:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 16
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 236
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 6
Taksi uþdirbti pinigai $11.658,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 4
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $7.455,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 19:59
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 45
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 3 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:56
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:56
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:51
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:22
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:43
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:42
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:46
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:10
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:04
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 2:20
Geriausias laikas - Barnstorming 6:41
Geriausias laikas - Military Service 7:45
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:25
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 8:42
Geriausias laikas - Heli Hell 7:23

Get Stats Like These!