About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: efr
Last Updated: 09/08/05 22:16
Viewed 12623 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.05%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8733)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 53:31
Miniête dni w grze 172 dni
Iloœæ zapisañ gry 142
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 0
Szczêœcie $0.00
Liczba zjedzonych posi³ków 92
Przemalowania samochodów 27
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
127 po 201 próbach
63.18%
Zamalowane tagi 12 von 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 14 von 50
28%
Zebrane ostrygi 6 von 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3820
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 29%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 23%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard $0.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 84.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 62
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 58
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 122
Zabici zrekrutowani 64
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 116
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2089
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $14 820,00
Kasa wydana na modê $430,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 055,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $62,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $847,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $18 302,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $160 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 11
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 700,00
Najwiêkszy ³up $1 620,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15694 z 31626
49.62%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 176
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3704
Ludzie zniszczeni przez innych 424
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2033
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 3318
Zniszczone pojazdy ziemne 619
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 093 070,00
Liczba przebitych kó³ 217
Liczba strza³ów w g³owê 2028
Wywo³ane po¿ary 1827
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 403
Liczba straconych gwiazdek 338
EfektywnoϾ 63.18%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 97.00m
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 415º
Unikalne skoki znalezione 15 von 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 12 von 70
17.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 771.13m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 45.48m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2387699.76m
Dystans pokonany na nogach 205197.09m
Dystans pokonany wp³aw 3102.07m
Dystans pokonany samochodem 1021062.19m
Dystans pokonany rowerem 9002.73m
Dystans pokonany motocyklem 615666.81m
Dystans pokonany ³odzi¹ 36865.58m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 586.97m
Dystans pokonany helikopterem 165502.48m
Dystans pokonany samolotem 295078.84m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 19040.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 16595.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:14
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:19
Czas lotu 0:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $500,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:39
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 5
Najlepszy czas w Freeway 2:41
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:01
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:24
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:50
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:21
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:35
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:15
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 2:20
Najlepszy czas w Barnstorming 5:52
Najlepszy czas w Military Service 14:32
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:34
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:05
Najlepszy czas w Heli Hell 7:06

Get Stats Like These!