About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: efr
Last Updated: 09/08/05 22:16
Viewed 12588 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.05%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8733)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 53:31
Þaidime praëjusios dienos 172 dienos
Þaidimas iðsaugotas 142
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 92
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
127 ið 201 bandymø
63.18%
Perpurkðti grafitai 12 von 100
12%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 14 von 50
28%
Surinktos kriauklës 6 von 50
12%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3820
Þaidëjo statistikos
Storumas 29%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 23%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 84.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 62
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 58
Verbuoti gaujos nariai 122
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 64
Viso nuþudyta gaujø nariø 116
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2089
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.820,00
Mados biudþetas $430,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.055,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $62,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $847,00
Visas apsipirkimo biudþetas $18.302,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.400,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 11
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.700,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.620,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15694 ið 31626
49.62%
Sunaudota sprogmenø (kg) 176
Tavo nuþudyti þmonës 3704
Kitø nuþudyti þmonës 424
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 2033
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 3318
Sunaikinti automobiliai/motociklai 619
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 136
Pridaryta þalos uþ $3.093.070,00
Perðautos padangos 217
Ðûviai á galvà 2028
Sukelti gaisrai 1827
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 403
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 338
Paisekimas 63.18%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 97.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 415º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 von 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 12 von 70
17.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 771.13m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 45.48m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2387699.76m
Pësèiomis nueita 205197.09m
Plaukte nuplaukta 3102.07m
Automobiliu nuvaþiuota 1021062.19m
Dviraèiu nuvaþiuota 9002.73m
Motociklu nuvaþiuota 615666.81m
Laivu nuplaukta 36865.58m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 586.97m
Sraigtasparniu nuskrista 165502.48m
Lëktuvu nuskrista 295078.84m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 19040.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 16595.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:35
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 0:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 4 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 9 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:39
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 5
Geriausias laikas - Freeway 2:41
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:01
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:24
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:50
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:21
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:35
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:15
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 2:20
Geriausias laikas - Barnstorming 5:52
Geriausias laikas - Military Service 14:32
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:34
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:05
Geriausias laikas - Heli Hell 7:06

Get Stats Like These!