About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: effbee
Last Updated: 07/03/05 19:49
Viewed 13519 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.01%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10159)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 40:56
Þaidime praëjusios dienos 152 dienos
Þaidimas iðsaugotas 115
Apsilankymai ligoninëje 37
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 99
Perdaþyti automobiliai 47
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 195 bandymø
54.87%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 1340
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 40%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 29%
Raumenys 49%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 74%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 28%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 46
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 30
Verbuoti gaujos nariai 87
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 59
Viso nuþudyta gaujø nariø 96
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1654
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $578.400,00
Mados biudþetas $8.858,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.894,00
Kirpyklø biudþetas $2.590,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $50.024,00
Maisto biudþetas $745,00
Visas apsipirkimo biudþetas $641.861,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.455.310,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.150.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $12.984.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22417 ið 32613
68.74%
Sunaudota sprogmenø (kg) 97
Tavo nuþudyti þmonës 3132
Kitø nuþudyti þmonës 619
Nuþudyti nusikaltëliai 26
Nuþudyti gaujø nariai 1573
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2049
Sunaikinti automobiliai/motociklai 638
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 134
Pridaryta þalos uþ $2.944.552,00
Perðautos padangos 241
Ðûviai á galvà 1230
Sukelti gaisrai 811
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 366
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 277
Paisekimas 54.87%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 347º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1083.78ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 213.94ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 116.30ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:49
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5069544.58ft
Pësèiomis nueita 438264.16ft
Plaukte nuplaukta 8561.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 2833813.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 18592.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1014561.63ft
Laivu nuplaukta 39631.39ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 132704.16ft
Lëktuvu nuskrista 581095.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2320.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:33
Laikas su raketine kuprine 0:46
Skrydþiø laikas 1:05
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 9
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $731,00
Nuveþti keleiviai 6
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.300,00
Eksportuoti automobiliai 6 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 25
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:58
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:18
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:25
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!