About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: efect
Last Updated: 06/26/05 20:20
Viewed 12537 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 62.57%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15461)
Paskutinë Pereita Misija Bandito County
Þaidimo laikas 29:55
Þaidime praëjusios dienos 140 dienos
Þaidimas iðsaugotas 256
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 11
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 124 bandymø
83.87%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 1250
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 6%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 34%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 43%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 8.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 36
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 59.26%
Priklausanèios teritorijos 32
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 32
Verbuoti gaujos nariai 44
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 26
Viso nuþudyta gaujø nariø 52
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1170
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $905.120,00
Mados biudþetas $585,00
Tatuiruoèiø biudþetas $500,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $100,00
Maisto biudþetas $22,00
Visas apsipirkimo biudþetas $906.477,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $302.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.240.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $48.100.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $14.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.020.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13235 ið 28355
46.68%
Sunaudota sprogmenø (kg) 86
Tavo nuþudyti þmonës 2362
Kitø nuþudyti þmonës 341
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 1130
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2195
Sunaikinti automobiliai/motociklai 490
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 109
Pridaryta þalos uþ $1.714.467,00
Perðautos padangos 149
Ðûviai á galvà 646
Sukelti gaisrai 243
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 215
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 150
Paisekimas 83.87%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 220º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2310.90ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:21
Toliausiai ant priekinio rato 233.35ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:25
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3454535.18ft
Pësèiomis nueita 467571.09ft
Plaukte nuplaukta 6637.63ft
Automobiliu nuvaþiuota 1625058.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 107114.27ft
Motociklu nuvaþiuota 588775.75ft
Laivu nuplaukta 38292.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 108290.30ft
Lëktuvu nuskrista 461265.03ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 42753.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8776.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:13
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 16
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:04
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!