About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ef
Last Updated: 06/26/05 20:25
Viewed 13030 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.33%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8687)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 40:52
Þaidime praëjusios dienos 167 dienos
Þaidimas iðsaugotas 260
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 9
Perdaþyti automobiliai 16
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 126 bandymø
82.54%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 7 out of 50
14%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3020
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 79%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 27%
Raumenys 46%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 42%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 75%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 33.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 62.26%
Priklausanèios teritorijos 33
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 33
Verbuoti gaujos nariai 71
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 43
Viso nuþudyta gaujø nariø 84
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1263
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $104.880,00
Mados biudþetas $675,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.780,00
Kirpyklø biudþetas $160,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.126,00
Maisto biudþetas $28,00
Visas apsipirkimo biudþetas $117.199,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.055.245,00
Loðimuose laimëti pinigai $5.375.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.025.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13078 ið 25008
52.3%
Sunaudota sprogmenø (kg) 95
Tavo nuþudyti þmonës 2605
Kitø nuþudyti þmonës 465
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 1194
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2357
Sunaikinti automobiliai/motociklai 567
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 142
Pridaryta þalos uþ $2.114.070,00
Perðautos padangos 206
Ðûviai á galvà 1186
Sukelti gaisrai 479
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 336
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 210
Paisekimas 82.54%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 540.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 463º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 506.27ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 239.42ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 76.46ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5700149.2ft
Pësèiomis nueita 528973.19ft
Plaukte nuplaukta 8633.12ft
Automobiliu nuvaþiuota 2442637.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 117726.31ft
Motociklu nuvaþiuota 1264398.13ft
Laivu nuplaukta 33458.17ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 252612.47ft
Lëktuvu nuskrista 1000180.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 42753.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8776.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:13
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 1:55
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 6 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 57
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:39
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!