About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eduardomaio
Last Updated: 03/16/07 23:41
Viewed 12472 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 64.71%
Ranking kryminalny Shooter (7183)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 41:09
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 145
Liczba odwiedzin w szpitalu 40
Razy utopiony 2
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 29
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
105 po 187 próbach
56.15%
Zamalowane tagi 44 out of 100
44%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 9 out of 50
18%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 58.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3880
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 94%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 29%
Musku³y 28%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 88%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 75%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 7%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 28.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 20.00%
Postêp z Millie 30.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 39
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 64.15%
Utrzymane terytoria 34
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 34
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 49
Zabici zrekrutowani 25
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 55
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1294
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $181 440,00
Kasa wydana na modê $22 790,00
Kasa wydana na tatua¿e $200,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $84,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $10 010,00
Kasa wydana na jedzenie $151,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $214 841,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $442 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $67 600,00
Kasa wygrana w kasynach $100 166,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 10
Kasa zarobiona na w³amaniach $880,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13168 z 21346
61.69%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 92
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3356
Ludzie zniszczeni przez innych 533
Zniszczeni kryminaliœci 112
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1219
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2234
Zniszczone pojazdy ziemne 761
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 872 053,00
Liczba przebitych kó³ 193
Liczba strza³ów w g³owê 1191
Wywo³ane po¿ary 349
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 668
Liczba straconych gwiazdek 217
EfektywnoϾ 56.15%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 270.00ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 339º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1192.50ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:30
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 200.38ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 158.15ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5406796.29ft
Dystans pokonany na nogach 568415.44ft
Dystans pokonany wp³aw 25761.75ft
Dystans pokonany samochodem 2889739.25ft
Dystans pokonany rowerem 85520.38ft
Dystans pokonany motocyklem 791948.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 127944.87ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 3900.45ft
Dystans pokonany helikopterem 157107.75ft
Dystans pokonany samolotem 703444.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 49563.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3450.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:28
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:54
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:23
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 81
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $151,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 8
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $6 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 11 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 1 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!