About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eduardomaio
Last Updated: 03/16/07 23:41
Viewed 12536 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 64.71%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7183)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 41:09
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 145
Apsilankymai ligoninëje 40
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 29
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
105 ið 187 bandymø
56.15%
Perpurkðti grafitai 44 out of 100
44%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 9 out of 50
18%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 58.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3880
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 94%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 29%
Raumenys 28%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 88%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 75%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 7%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 28.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 20.00%
Progresas su Millie 30.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 39
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 64.15%
Priklausanèios teritorijos 34
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 49
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 25
Viso nuþudyta gaujø nariø 55
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1294
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $181.440,00
Mados biudþetas $22.790,00
Tatuiruoèiø biudþetas $200,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.010,00
Maisto biudþetas $151,00
Visas apsipirkimo biudþetas $214.841,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $442.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $67.600,00
Loðimuose laimëti pinigai $100.166,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $30.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 10
Vagystëmis uþdirbti pinigai $880,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13168 ið 21346
61.69%
Sunaudota sprogmenø (kg) 92
Tavo nuþudyti þmonës 3356
Kitø nuþudyti þmonës 533
Nuþudyti nusikaltëliai 112
Nuþudyti gaujø nariai 1219
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2234
Sunaikinti automobiliai/motociklai 761
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 123
Pridaryta þalos uþ $2.872.053,00
Perðautos padangos 193
Ðûviai á galvà 1191
Sukelti gaisrai 349
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 668
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 217
Paisekimas 56.15%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 270.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 4
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 339º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1192.50ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:30
Toliausiai ant priekinio rato 200.38ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 158.15ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5406796.29ft
Pësèiomis nueita 568415.44ft
Plaukte nuplaukta 25761.75ft
Automobiliu nuvaþiuota 2889739.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 85520.38ft
Motociklu nuvaþiuota 791948.63ft
Laivu nuplaukta 127944.87ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 3900.45ft
Sraigtasparniu nuskrista 157107.75ft
Lëktuvu nuskrista 703444.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 49563.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3450.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:54
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:23
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 81
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $151,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 8
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $6.300,00
Eksportuoti automobiliai 11 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 1 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!