About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: echris1
Last Updated: 01/14/08 07:30
Viewed 15349 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.91%
Ranking kryminalny Shooter (7160)
Ostatnia Wykonana Misja Intensive Care
Czas grania 32:11
Miniête dni w grze 131 dni
Iloœæ zapisañ gry 173
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
90 po 139 próbach
64.75%
Zamalowane tagi 16 out of 100
16%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5900
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 30%
Wytrzyma³oœæ 49%
Respekt 75%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 14%
Musku³y 86%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 14%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 26.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 30.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang San Fierro Rifa
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 0
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 112
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $33 540,00
Kasa wydana na modê $2 806,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $54 286,00
Kasa wydana na jedzenie $200,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $87 782,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $135 832,00
Kasa wygrana w kasynach $79 864,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $5 200,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12284 z 12289
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 95
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1933
Ludzie zniszczeni przez innych 371
Zniszczeni kryminaliœci 121
Zniszczeni cz³onkowie gangów 71
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1586
Zniszczone pojazdy ziemne 512
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 134
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 010 276,00
Liczba przebitych kó³ 143
Liczba strza³ów w g³owê 741
Wywo³ane po¿ary 461
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 443
Liczba straconych gwiazdek 145
EfektywnoϾ 64.75%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 323.33ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 503º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 11 out of 70
15.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1153.07ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 457.88ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 95.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:54
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5164390.76ft
Dystans pokonany na nogach 294853.91ft
Dystans pokonany wp³aw 20892.64ft
Dystans pokonany samochodem 2778736.50ft
Dystans pokonany rowerem 11284.60ft
Dystans pokonany motocyklem 1246731.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 105219.31ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 225761.42ft
Dystans pokonany samolotem 480910.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 1:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 86
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $11 250,00
Podwiezieni pasa¿erowie 47
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 4
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $7 455,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 26 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 5
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 69
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:53
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!