About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: echris1
Last Updated: 01/14/08 07:30
Viewed 15279 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.91%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7160)
Paskutinë Pereita Misija Intensive Care
Þaidimo laikas 32:11
Þaidime praëjusios dienos 131 dienos
Þaidimas iðsaugotas 173
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 2
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
90 ið 139 bandymø
64.75%
Perpurkðti grafitai 16 out of 100
16%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5900
Þaidëjo statistikos
Storumas 30%
Iðtvermë 49%
Pagarba 75%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 14%
Raumenys 86%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 14%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 30.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja San Fierro Rifa
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 0
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 112
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $33.540,00
Mados biudþetas $2.806,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $54.286,00
Maisto biudþetas $200,00
Visas apsipirkimo biudþetas $87.782,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $135.832,00
Loðimuose laimëti pinigai $79.864,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.200,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12284 ið 12289
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 95
Tavo nuþudyti þmonës 1933
Kitø nuþudyti þmonës 371
Nuþudyti nusikaltëliai 121
Nuþudyti gaujø nariai 71
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1586
Sunaikinti automobiliai/motociklai 512
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 134
Pridaryta þalos uþ $3.010.276,00
Perðautos padangos 143
Ðûviai á galvà 741
Sukelti gaisrai 461
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 443
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 145
Paisekimas 64.75%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 323.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 503º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1153.07ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 457.88ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 95.34ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:29
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:54
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5164390.76ft
Pësèiomis nueita 294853.91ft
Plaukte nuplaukta 20892.64ft
Automobiliu nuvaþiuota 2778736.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 11284.60ft
Motociklu nuvaþiuota 1246731.88ft
Laivu nuplaukta 105219.31ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 225761.42ft
Lëktuvu nuskrista 480910.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 1:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 86
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $11.250,00
Nuveþti keleiviai 47
Pereitos sunkveþimiø misijos 4
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $7.455,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 26 out of 30
Importuoti automobiliai 5
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 69
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:09
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:53
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:16
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!