About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: earp
Last Updated: 07/25/05 12:21
Viewed 12335 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.84%
Ranking kryminalny Shooter (6904)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 27:07
Miniête dni w grze 109 dni
Iloœæ zapisañ gry 162
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 28
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 122 próbach
81.97%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4850
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 73%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 14%
Musku³y 50%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 51%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 73%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 16.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 34.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 28
Zabici zrekrutowani 18
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 548
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $42 320,00
Kasa wydana na modê $130,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 530,00
Kasa wydana na jedzenie $290,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $47 670,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $662 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 001 900,00
Kasa wygrana w kasynach $6 666 300,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8927 z 19992
44.65%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 77
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1675
Ludzie zniszczeni przez innych 292
Zniszczeni kryminaliœci 36
Zniszczeni cz³onkowie gangów 500
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1498
Zniszczone pojazdy ziemne 467
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 128
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 660 003,00
Liczba przebitych kó³ 178
Liczba strza³ów w g³owê 763
Wywo³ane po¿ary 532
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 178
Liczba straconych gwiazdek 103
EfektywnoϾ 81.97%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 233.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 378º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2056.19ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:51
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 251.93ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 12.05ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:25
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:17
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3624985.74ft
Dystans pokonany na nogach 360496.00ft
Dystans pokonany wp³aw 14384.02ft
Dystans pokonany samochodem 1776246.25ft
Dystans pokonany rowerem 93381.26ft
Dystans pokonany motocyklem 782967.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 41755.22ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 114512.05ft
Dystans pokonany samolotem 441243.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:28
Czas lotu 0:56
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 8
Kryminaliœci zabici w Vigilante 40
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $742,00
Podwiezieni pasa¿erowie 7
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!