About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: earp
Last Updated: 07/25/05 12:21
Viewed 12342 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.84%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6904)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 27:07
Þaidime praëjusios dienos 109 dienos
Þaidimas iðsaugotas 162
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 28
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 122 bandymø
81.97%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4850
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 73%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 14%
Raumenys 50%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 51%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 73%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 16.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 34.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 28
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 28
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 548
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $42.320,00
Mados biudþetas $130,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.530,00
Maisto biudþetas $290,00
Visas apsipirkimo biudþetas $47.670,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.300,00
Nuosavybës biudþetas $662.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.001.900,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.666.300,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8927 ið 19992
44.65%
Sunaudota sprogmenø (kg) 77
Tavo nuþudyti þmonës 1675
Kitø nuþudyti þmonës 292
Nuþudyti nusikaltëliai 36
Nuþudyti gaujø nariai 500
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1498
Sunaikinti automobiliai/motociklai 467
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 128
Pridaryta þalos uþ $1.660.003,00
Perðautos padangos 178
Ðûviai á galvà 763
Sukelti gaisrai 532
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 178
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 103
Paisekimas 81.97%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 233.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 378º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2056.19ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:51
Toliausiai ant priekinio rato 251.93ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 12.05ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:25
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:17
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3624985.74ft
Pësèiomis nueita 360496.00ft
Plaukte nuplaukta 14384.02ft
Automobiliu nuvaþiuota 1776246.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 93381.26ft
Motociklu nuvaþiuota 782967.88ft
Laivu nuplaukta 41755.22ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 114512.05ft
Lëktuvu nuskrista 441243.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:28
Skrydþiø laikas 0:56
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 8
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 40
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $742,00
Nuveþti keleiviai 7
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 70
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!