About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: earld
Last Updated: 09/21/05 12:33
Viewed 13376 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 84.49%
Ranking kryminalny Soldier (23516)
Ostatnia Wykonana Misja Into The Country
Czas grania 128:30
Miniête dni w grze 461 dni
Iloœæ zapisañ gry 345
Liczba odwiedzin w szpitalu 93
Razy utopiony 2
Szczêœcie 340
Liczba zjedzonych posi³ków 207
Przemalowania samochodów 203
Iloœæ odwiedzin na si³owni 53
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
125 po 296 próbach
42.23%
Zamalowane tagi 29 out of 100
29%
Zrobione zdjêcia 7 out of 50
14%
Zebrane podkowy 17 out of 50
34%
Zebrane ostrygi 11 out of 50
22%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 7370
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 45%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 66
Liczba spieprzonych randek 11
Liczba numerków z dziewczynami 28
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 60.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 74.00%
Postêp z Katie 99.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 211
Zabici zrekrutowani 90
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 173
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2041
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $202 600,00
Kasa wydana na modê $72 505,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 160,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $1 480,00
Kasa wydana na tuning aut $88 537,00
Kasa wydana na jedzenie $1 555,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $361 357,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $16 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $959 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $44 667 868,00
Kasa wygrana w kasynach $86 053 328,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $31 500 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $3 170 000,00
Iloœc zrabowanych domów 7
Liczba sprzedanych ³upów 23
Kasa zarobiona na w³amaniach $3 300,00
Najwiêkszy ³up $1 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22449 z 36248
61.93%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 196
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5105
Ludzie zniszczeni przez innych 1289
Zniszczeni kryminaliœci 73
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1933
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3009
Zniszczone pojazdy ziemne 1507
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 285
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 333 667,00
Liczba przebitych kó³ 378
Liczba strza³ów w g³owê 1209
Wywo³ane po¿ary 756
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 1618
Liczba straconych gwiazdek 492
EfektywnoϾ 42.23%
Razy z³apany 12
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 333.33ft
Najwy¿szy skok 26
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 366º
Unikalne skoki znalezione 19 out of 70
27.14%
Unikalne skoki wykonane 11 out of 70
15.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 429.02ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 94.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 159.93ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:39
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 9:01
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 18437419.27ft
Dystans pokonany na nogach 1489807.00ft
Dystans pokonany wp³aw 18990.87ft
Dystans pokonany samochodem 8166823.00ft
Dystans pokonany rowerem 411323.63ft
Dystans pokonany motocyklem 3867863.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 354964.72ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2399.67ft
Dystans pokonany helikopterem 616801.13ft
Dystans pokonany samolotem 3307255.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 175513.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25676.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 24:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 16:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 5:09
Czas lotu 5:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 5
Kryminaliœci zabici w Vigilante 17
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 4
Ugaszone po¿ary 14
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $2 222,00
Podwiezieni pasa¿erowie 17
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $21 100,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 9
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 182
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 12
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 3
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:10
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 6
Najlepszy czas w Freeway 2:52
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:40
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:19
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:49
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 2
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:08
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:08
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:12
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:17
Najlepszy czas w World War Aces 2:35
Najlepszy czas w Barnstorming 5:30
Najlepszy czas w Military Service 3:59
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:18
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:43
Najlepszy czas w Heli Hell 5:25

Get Stats Like These!