About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eLko
Last Updated: 07/15/05 11:26
Viewed 11692 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.10%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8961)
Ostatnia Wykonana Misja A Home In The Hills
Czas grania 27:46
Miniête dni w grze 110 dni
Iloœæ zapisañ gry 138
Liczba odwiedzin w szpitalu 8
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 19
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 148 próbach
66.22%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 42%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 5%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 51%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 83%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 64.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 15.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 3
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 72
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $218 700,00
Kasa wydana na modê $905,00
Kasa wydana na tatua¿e $205,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $16 984,00
Kasa wydana na jedzenie $78,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $236 522,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $625 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 561 000,00
Kasa wygrana w kasynach $14 940 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $13 600 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6444 z 10099
63.81%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 100
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1274
Ludzie zniszczeni przez innych 222
Zniszczeni kryminaliœci 51
Zniszczeni cz³onkowie gangów 50
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1023
Zniszczone pojazdy ziemne 303
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 559 005,00
Liczba przebitych kó³ 107
Liczba strza³ów w g³owê 459
Wywo³ane po¿ary 388
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 225
Liczba straconych gwiazdek 150
EfektywnoϾ 66.22%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 293.33ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 377º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 678.76ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 64.44ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 93.28ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3804502.25ft
Dystans pokonany na nogach 279971.66ft
Dystans pokonany wp³aw 9321.84ft
Dystans pokonany samochodem 1965248.50ft
Dystans pokonany rowerem 56830.21ft
Dystans pokonany motocyklem 819808.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 34032.32ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 86072.20ft
Dystans pokonany samolotem 448003.31ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 47760.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 57453.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:36
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:13
Czas lotu 0:52
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:16
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!