About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eLko
Last Updated: 07/15/05 11:26
Viewed 11739 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 63.10%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8961)
Paskutinë Pereita Misija A Home In The Hills
Þaidimo laikas 27:46
Þaidime praëjusios dienos 110 dienos
Þaidimas iðsaugotas 138
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 148 bandymø
66.22%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4510
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 42%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 5%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 51%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 83%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 64.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 15.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 3
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 72
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $218.700,00
Mados biudþetas $905,00
Tatuiruoèiø biudþetas $205,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.984,00
Maisto biudþetas $78,00
Visas apsipirkimo biudþetas $236.522,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $625.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.561.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.940.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $13.600.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6444 ið 10099
63.81%
Sunaudota sprogmenø (kg) 100
Tavo nuþudyti þmonës 1274
Kitø nuþudyti þmonës 222
Nuþudyti nusikaltëliai 51
Nuþudyti gaujø nariai 50
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1023
Sunaikinti automobiliai/motociklai 303
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 136
Pridaryta þalos uþ $1.559.005,00
Perðautos padangos 107
Ðûviai á galvà 459
Sukelti gaisrai 388
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 225
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 150
Paisekimas 66.22%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 293.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 377º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 678.76ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 64.44ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 93.28ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3804502.25ft
Pësèiomis nueita 279971.66ft
Plaukte nuplaukta 9321.84ft
Automobiliu nuvaþiuota 1965248.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 56830.21ft
Motociklu nuvaþiuota 819808.88ft
Laivu nuplaukta 34032.32ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 86072.20ft
Lëktuvu nuskrista 448003.31ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 47760.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 57453.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:36
Laikas su raketine kuprine 0:13
Skrydþiø laikas 0:52
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:16
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:44
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:43
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!