About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eGamer
Last Updated: 06/20/05 11:02
Viewed 11916 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 55.61%
Ranking kryminalny Jacker (4651)
Ostatnia Wykonana Misja Madd Dogg
Czas grania 28:47
Miniête dni w grze 117 dni
Iloœæ zapisañ gry 181
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 31
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 26
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
92 po 101 próbach
91.09%
Zamalowane tagi 11 out of 100
11%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5740
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 38%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 52%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 78%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 95%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 85%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 30.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 41.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 150
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $7 120,00
Kasa wydana na modê $6 318,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 035,00
Kasa wydana na fryzjera $1 470,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 604,00
Kasa wydana na jedzenie $224,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $23 671,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $272 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6148 z 10410
59.06%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 89
Ludzie zniszczeni przez ciebie 883
Ludzie zniszczeni przez innych 213
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 115
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 735
Zniszczone pojazdy ziemne 166
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 102
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 256 625,00
Liczba przebitych kó³ 113
Liczba strza³ów w g³owê 357
Wywo³ane po¿ary 732
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 165
Liczba straconych gwiazdek 109
EfektywnoϾ 91.09%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 313.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 759º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 475.16ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 250.52ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 254.23ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:57
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:57
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3769299.77ft
Dystans pokonany na nogach 323342.38ft
Dystans pokonany wp³aw 9164.75ft
Dystans pokonany samochodem 1904087.88ft
Dystans pokonany rowerem 132715.92ft
Dystans pokonany motocyklem 697750.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 56185.41ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2256.94ft
Dystans pokonany helikopterem 102342.22ft
Dystans pokonany samolotem 394590.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 124226.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 22636.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 19:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:40
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 0:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!